Tietosuoja

Tietosuoja

Tietosuojaseloste, päivitetty 5.12.2019

 

 

 

Rekisterinpitäjällä on tietosuoja-asetuksen mukaan velvollisuus informoida selkeällä tavalla rekisteröityjä. Tämä seloste täyttää informointivelvoitteen. 

 

1. Rekisterinpitäjä 

Korso Gym Oy

Y-tunnus 2108215-6 

Yhteystiedot: Maakotkantie 6
01450 VANTAA [email protected] 

 

Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa 

Korso Gym Oy / Petri Jousa, Maakotkantie 6
01450 VANTAA [email protected] 

 

2. Rekisteröidyt 

Korso Gym Oy:n asiakkaat ja yhteistyökumppanit ja uutiskirjeen tilanneet

 

3. Henkilötietojen käyttötarkoitus 

 

Rekisterin pitämisen peruste 

 • Asiakassuhteiden ylläpito 
 • Asiakkuuden ja tuotteiden ja palveluiden hallinnointi sekä markkinointi 

 

Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat seuraavat: 

 • Asiakassuhteen hoitaminen 
 • Palveluista ja tuotteista kertominen 
 • Tapahtumista informoiminen 

 

4. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot 

Asiakasrekisteri voi sisältää seuraavat rekisteröidyn itse luovuttamat tiedot, kuten: 

 • Asiakasnumero tai muu tunniste
 • Asiakasryhmä (esim. yksityishenkilö/yritys jne.)
 • Nimitiedot
 • Kotiosoite tai muu annettu osoitetieto
 • Matka- ja/tai muu puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Syntymäaika ilman henkilötunnusta (ei loppuosaa)
 • Sukupuoli (Nainen/Mies/Tyhjä/Muu)
 • Kielivalinta (Suomi/Englanti/Muu/Tuntematon)
 • Organisaatio ja asema
 • Organisaation osoite- ja muut yhteystiedot
 • Yhteysloki (tiedot yhteydenpidosta rekisteröidyn kanssa)
 • Asiakkaan ostohistoria
 • Asiakkaan palveluiden käyttöhistoria
 • Asiakkaan avainkortin (kulkutunniste) käyttötiedot

 

5. Rekisteröidyn oikeudet 

Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä osoitteeseen postitse: Korso Gym Oy, Maakotkantie 6, 01450 VANTAA tai sähköpostilla: [email protected]

 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot. 

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. 

 

Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti. 

 

Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 

 

Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelemme poistopyynnön, jonka jälkeen joko poistamme tiedot tai ilmoitamme perustellun syyn, miksi tietoja ei voida poistaa.
On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista. 

 

Suostumuksen peruuttaminen 

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen. 

 

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 

 

Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.
Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot: www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti: 

 • Rekisteröidyiltä itseltään asiakassuhteen syntyessä (Avainkorttisopimus)
 • Rekisteröidyltä itseltään uutiskirjeen tilaamisen yhteydessä verkkolomakkeen kautta 
 • Rekisteröidyiltä itseltään saaduista käyntikorteista tai muista vastaavista lähteistä
 • Asiakasrekisterin tietoja voidaan päivittää viranomaisen pitämistä rekistereistä kuten kauppa-, yhdistys- ja säätiörekisteristä 

 

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset 

Tietoja ei luovuteta Korso Gym Oy:n ulkopuolelle, poikkeuksena Korso Gym Oy:n puolesta tiettyä tehtävää (esim. asiakkuuden tai palvelun hoitoa, turvallisuuden valvonnan, asiakastietojen täydentämistä ja tietojärjestelmien kehittämistä) suorittavat sopimuskumppanit, joita sitoo salassapitovelvollisuus ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan tietosuoja-asetuksen vaatimuksia. 

 

8. Käsittelyn kesto 

 • Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa (avainkorttia ei ole peruutettu tai rekisteröity ei muuten ole ilmoittanut halustaan poistaa tietonsa)
 • Markkinointilistaltamme voi poistua itse jokaisen lähettämämme personoidun markkinointiviestin sisältämän poistumisohjeen mukaisesti 

 

9. Henkilötietojen käsittelijät ja tietojen suojaaminen 

Asiakasrekisteriä käsittelevät Korso Gym Oy:n työntekijät. Tietojen käyttö on ohjeistettu yhtiössä ja käyttöä on rajattu käyttövaltuuksin. Manuaalinen aineisto säilytettään lukitussa tilassa ja sähköinen aineisto palomuurilla suojattuna. Kohdassa 7 mainittujen yhtiön ulkopuolisten käsittelijöiden kanssa on taattu sopimusjärjestelyillä, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. 

 

10. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle 

Rekisterinpitäjä ei pääsääntöisesti siirrä tai luovuta tässä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA- alueen ulkopuolelle, ellei se ole edellä henkilötietojen käsittelyn tarkoituksien tai tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista, jolloin huolehdimme henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuuteen ja käsittelyyn liittyvistä asioista lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

 

11. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi 

Emme käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.